Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką Prywatności”, wprowadzona zostaje w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyjaśnienia zasad zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Oprogramowanie Naukowo-Techniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „ONT”).

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

§1

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej „Rozporządzenie”) tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownik - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne lub zgłaszająca wolę zarejestrowania się w Serwisie ONT lub zgłaszająca chęć wzięcia udziału w organizowanych przez ONT szkoleniach, warsztatach, webinariach i seminariach, dokonująca zakupu produktów lub usług oferowanych przez ONT, a także osoba, co do której ONT prowadzi akcję marketingową;

Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem www.ont.com.pl za pośrednictwem którego ONT świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną;

Regulamin -regulamin, który określa zasady świadczenia przez ONT usług elektronicznych, dostępny pod adresem: www.ont.com.pl.

Spółka - oznacza spółkę działającą pod firmą Oprogramowanie Naukowo-Techniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000542951

§2

Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej„Rozporządzenie”)

§3

1. Spółka jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, która ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych; 2. Spółka, działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia, może powierzyć przetwarzanie danych w imieniu Spółki innym podmiotom.

§4

W wykonaniu obowiązku, wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez Spółkę.

1. Podstawa prawna.Niniejsza informacja jest przekazywana na postawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

2. Administrator danych.Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Oprogramowanie Naukowo-Techniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000542951.

3. Dane kontaktowe.Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@ont.com.pllub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 9-17 pod numerem: 12 630 4950.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.Państwa Dane będą przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

a) świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, opisanych szczegółowo w Regulaminie -Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia –w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy;

b) obsługi zapytań Użytkownika kierowanych do Administratora za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego -Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia –w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w każdym czasie;

c) w zakresie podanego przez Użytkownika adresu e-mail: dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, obejmujących przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych o nowych usługach Administratora -Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia –w oparciu o zgodęwyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w każdym czasie.

d) podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę, również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową –Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

e) marketingu bezpośredniego (z wyłączeniem celu wskazanego w pkt c) powyżej) –Dane Osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu Administratora, polegającym na prawie do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

f) Rozporządzenia, f)rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Użytkowników–podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

g) Dane Osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Spółki i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi ) w następujących celach pobocznych:
-archiwizowanie danych,
-pozostałe badania statystyczne lub naukowe,
-doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na rzecz Spółki.

5. Rodzaje Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora. 5.1. Administrator w ramach poszczególnych celów przetwarzania danych przetwarzać może Dane Osobowe Użytkowników Serwisu obejmujące:
(a)imię i nazwisko,
(b)adres e-mail,
(c)numer telefonu,
(d)nazwę firmy lub uczelni.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów iusług oferowanych przez Administratora:
(a)imię i nazwisko opiekuna (administratora) zakupionej licencji lub uczestnika szkolenia,
(b)adres e-mail,
(c)numer telefonu,
(d)nazwę i adres instytucji.

W przypadku marketingu bezpośredniego Administratora:
(a)adres e-mail,
(b)imię i nazwisko,
(c)numer telefonu,
(d)miejsce pracy,
(e) stanowisko.

W przypadku rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Użytkowników:
(a)imię i nazwisko,
(b)adres e-mail,
(c)numer telefonu
(d)nazwę i adres instytucji.

5.2. Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ich wykonania. Podanie adresu e-mail jest ponadto niezbędne celem umożliwienia Administratorowi przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych

6. Źródło pochodzenia Danych Osobowych. Dane Osobowe Spółka zbiera od osób, których dane dotyczą (tj. od osób rejestrujących się w Serwisie, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, osób składających reklamacje, osób z którymi Spółka zawiera umowy sprzedaży produktów i usług), otrzymuje od MathWorks Inc. -której Spółka jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski -Dane Osobowe Użytkowników wprowadzone podczas logowania się na stronę internetową www.mathworks.com,w związku z zainteresowaniem Użytkowników ich ofertą, o czym Użytkownicy są powiadamiani w trakcie rejestracji, a także Spółka zbiera Dane Osobowe z powszechnie dostępnych źródeł w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.

7. Okres,przez który Dane Osobowe będą przetwarzane.
(a)Dane Osobowe Użytkowników dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną przetwarzane są przez okres trwania umowy, po czym zostają usunięte,
(b)Dane Osobowe Użytkowników dla celów związanych z uzupełnieniem przez Użytkownika formularza kontaktowego przetwarzane są przez okres 3 lat, po czym zostają usunięte,
(c)Dane Osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w trakcie trwania umowy ze Spółką –przetwarzane są przez okres trwania umowy,
(d)Dane Osobowe Użytkowników dla celów marketingu bezpośredniego Spółki stanowiącego uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych –przetwarzane są do czasu sprzeciwu wniesionego przez Użytkownika,
(e)Dane Osobowe Użytkowników dla celów przesyłania przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną –przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody Użytkownika,
(f)Dane Osobowe Użytkowników dla celów rozpatrzenia reklamacji i zgłoszonych roszczeń –przetwarzane są do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń Użytkowników z tytułu naruszenia przetwarzania Danych Osobowych,
(g)Dane Osobowe Użytkowników dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Spółkę –przetwarzane są do momentu przedawnienia roszczeń Spółki,
(h)Dane Osobowe Użytkowników dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych –mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie,
(i)Dane Osobowe Użytkowników dla celów tworzenia zestawień́, analiz i statystyk–mogąbyćprzetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niżprzez okres, po którym przedawniająsię̨roszczenia wynikające z umowy.

8. Odbiorcy Danych Osobowych.

Poniżej określono odbiorców oraz kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać dostęp do Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora.

8.1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług w zakresie przechowywania (hostingu) danych, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w powyższym zakresie.

8.2. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane pracownikom Administratora posiadającym stosowne upoważnianiado przetwarzania Danych Osobowych, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, takim jak dostawcy usług informatycznych –przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki, a także Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającymi dane w imieniu Spółki, takim jak zewnętrzne biura podatkowe i księgowe, zewnętrzne kancelarie prawne i firmy windykacyjne, na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo finansową, prawną i windykacyjną.

8.3. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Administrator może przekazywać Dane Osobowe Użytkowników właściwym organom władzy publicznej.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji.

Spółka nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu Danych Osobowych.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują prawa opisane poniżej.
(a) Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika i do uzyskania dostępu do tych danych –na wniosek Użytkownika, Spółka potwierdzi jakie dane przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
(b) Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.
(c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.
(d) W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
(e) W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane są na podstawie zgody –Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te można przesłać innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
(f) Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Polityka Cookies.

(a)Serwis korzysta z plików cookies.
(b)Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Użytkowników.
(c)Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
(d)Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: i.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; ii.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginui hasła; iii.określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
(e)W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
(f)Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
(g)Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
(h)Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie, świadczące usługi związane z Serwisem –Google Analytics (Google Inc.).
(i)Zaleca się zapoznanie Użytkownika z Polityką ochrony prywatności Google Analytics , aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
(j)W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
(k)Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu między innymi tworzenie i logowanie się do Konta.

12. Zarządzanie plikami cookies

(a)Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
(b)W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: i.Internet Explorer ii.Chrome iii.Safariiv.Firefoxv.Operavi.Android vii.Safari (iOS) viii.Windows Phone ix.Blackberry

13. Postanowienia końcowe.

(a)Wszelkie pytania, uwagi i inne oświadczenia dotyczące Polityki Prywatności oraz przetwarzania Danych Osobowych, należy kierować na adres mailowy: daneosobowe@ont.com.pl
(b)Spółka może zmienić Politykę Prywatności, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkowników.