MATLAB i Ścieżka SMART

Ogłoszenie najnowszej perspektywy unijnej  - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - wzbudziło wiele emocji i pytań. Setki milionów złotych działają na wyobraźnię. 

13.04.2023 |  Błażej Żyliński


Skoro pieniądze są na wyciągnięcie ręki to może jest to okazja do wyposażenia się w oprogramowanie? 

Jednym z elementów FENG jest Ścieżka SMART, której celem zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie feng.parp.gov.pl jest:
“rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.” 

Czy w związku z powyższym w Ścieżce SMART znajdzie się miejsce dla oprogramowania inżynierskiego jakim jest MATLAB i Simulink? Oczywiście, w końcu SMART dotyczy badań i rozwoju. 

Co prawda nie wystarczy wpisać do tabeli kosztów “MATLAB i Simulink”, ale bez obaw - to nie jest o wiele trudniejsze. Ważne, by wiedzieć jak się za to zabrać. Szczegółowy opis znajduje się w dalszej części artykułu.

 

W tym artykule:

 1. Gdzie poszukiwać informacji na temat Ściezki SMART?

 2. Ważne terminy

 3. Moduły Ścieżki SMART

 4. Interfejs wniosku o dofinansowanie w systemie LSI

 5. MATLAB i Simulink - wydatek we wniosku o dofinansowanie

 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

 7. Mierz czas

 8. Dlaczego warto używać MATLABa i Simulinka w projekcie B+R?

 9. Nie tylko obliczenia

 10. Oprogramowanie do zarządzania

 11. Podoba mi się MATLAB, ale nie potrafię z niego korzystać

 12. Spakuj MATLABa do plecaka i wyrusz na szlak B+R


 

Gdzie poszukiwać informacji na temat Ścieżki SMART?

Żeby dobrze napisać wniosek o dofinansowanie musisz zaznajomić się z kilkoma dokumentami. Najważniejsze z nich to:

 1. Przewodnik kwalifikowalności wydatków
 2. Kryteria wyboru projektów - wspólne i rankingujące
 3. Kryteria wyboru projektów - moduły
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Znajdują się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart

Wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem systemu LSI: https://lsi.parp.gov.pl

Żeby móc się do niego zalogować musisz wcześniej założyć konto.

 

Ważne terminy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje dwa nabory w ramach Ścieżki SMART dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Pierwszy nabór rozpoczął się 21.02.23 i zakończy się 9.05.23. Drugi nabór zacznie się 10.05.23 i zakończy 30.10.23. W tych przedziałach czasowych powienieneś złożyć swój wniosek o dofinansowanie.

 

Moduły Ścieżki SMART

Ścieżka SMART cechuje się modułowością (rys.1). Innymi słowy wniosek o dofinansowanie składa się z modułów, które można dobierać tak, by skroić dofinansowanie do swoich potrzeb.

 

Rys. 1. Moduły ścieżki SMART. Źródło: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Kryteria wyboru projektów. NCBR i PARP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Moduły ścieżki SMART. Źródło: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Kryteria wyboru projektów. NCBR i PARP.


Wyróżniamy dwa rodzaje modułów: obligatoryjne i fakultatywne.

Na moduły obligatoryjne składają się: 
- moduł B+R,
- wdrożenie innowacji.

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) żeby ubiegać się o dofinansowanie należy wybrać conajmniej jeden z dwóch modułów obligatoryjnych, czyli moduł B+R lub wdrożenie innowacji.

Duże firmy muszą wybrać moduł B+R, a mogą wdrożenie innowacji.

Do tego mamy pięć modułów fakultatywnych:

 • infrastruktura B+R,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • cyfryzacja,
 • internacjonalizacja,
 • kompetencje.

Uwaga!
By pokazać jak wygląda wniosek w systemie LSI w wybranych sekcjach wniosku zaprezentowano przykładowe opisy. Każdy projekt jest inny w związku z tym nie jest zalecane kopiowanie podanych niżej przykładowych opisów do wniosku o dofinansowanie.

Po zalogowaniu się do systemu LSI należy kliknąć “trwające nabory” i działaniu FENG Ścieżka SMART wybrać “UTWÓRZ WNIOSEK” (rys.2)

Rys.2. Utworzenie wniosku w systemie LSI.

Rys.2. Utworzenie wniosku w systemie LSI. 

 

Gdy już to zrobimy należy wybrać interesujące Wnioskodawcę moduły. Poniżej wskazano wszystkie dostępne moduły (rys. 3)

Rys.3.. Menu wyboru modułów z jakich ma składać się wniosek o dofinansowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3. Menu wyboru modułów z jakich ma składać się wniosek o dofinansowanie.

 

 

 

Interfejs wniosku o dofinansowanie w systemie LSI 

 

W konsekwencji po lewej stronie interfejsu w systemie LSI pojawi się rozwijane menu, którego fragment zaprezentowano poniżej (rys. 4).

Rys. 4. Fragment rozwijanego menu w systemie LSI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Fragment rozwijanego menu w systemie LSI.

 


W dalszej części niniejszego artykułu skupimy się na module B+R.

Klikając “Moduł B+R” w menu pojawi się lista (rys. 5).

Rys. 5. Lista w menu “Moduł B+R”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Lista w menu “Moduł B+R”.

 

 

 

MATLAB i Simulink - wydatek we wniosku o dofinansowanie

 

Zacznijmy od tego, w której kategorii wydatków mieszczą się MATLAB i Simulink.

Kategorii “oprogramowanie” nie znajdziesz we wniosku o dofinansowanie. Kryje się ono pod nazwą wartości niematerialne i prawne.

Trzeba przejść do sekcji “Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące modułu B+R” widocznej w menu modułu.

W tym miejscu należy opisać posiadane oraz planowane do nabycia poza modułem B+R zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do realizacji modułu.

W należy wskazać kolejno (rys.6): 

 • typ zasobu - w tym wypadku wartości niematerialne i prawne planowane do nabycia poza modułem;
 • nazwę zasobu - możesz wskazać oprogramowanie do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich. Wskaż liczbę sztuk np. jedna sztuka.;
 • przeznaczenie - do jakich badań lub prac wykorzystasz MATLABa i Simulinka. Tu najlepiej odnieść się do konkretnych badań i prac.

Podane w przykładzie sformułowanie “Obliczenia i symulacje. Obróbka i analiza danych.” jest bardzo ogólne. Należy wskazać co będzie przedmiotem obliczeń, co będzie symulowanie, jakie dane będą obrabiane i analizowane. Ważne by odpowiadało to pracom badawczo-rozwojowym jakie planujemy przeprowadzić.

Rys. 6. Opisy w sekcji “Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące modułu B+R”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Opisy w sekcji “Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące modułu B+R”.

 

Jeżeli posiadasz już MATLABa lub Simulinka i będziesz go wykorzystywać w pracach B+R, nawet przez chwilę, to świetnie. W takim wypadku wpisujesz go jako zasób posiadany. 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by  taką licencję rozszerzyć o kolejne produkty. W takim przypadku wskazujesz planowany do zakupu toolbox. 

UWAGA! Aby rozbudowa licencji była możliwa, musi ona mieć ważną subskrypcję uaktualnień.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Kolejnym miejscem, w którym należy dodać opisy związane z MATLABem jest harmonogram rzeczowo-finansowy (rys. 7). Znajduje się na samym końcu bocznego menu przynależnego do modułu. 

Pierwszym krokiem jest dodanie zadania do harmonogramu. By dodać zadanie należy kliknąć “dodaj zadanie”.

Rys. 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy.Rys. 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

W opisie zadania należy podać kolejno:

 • nazwę zadania
 • opis i uzasadnienie zadania
 • szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem

Opis zadania jest oczywiście zależny od tego jakie prace planujemy przeprowadzić. Nie ma tu uniwersalnej recepty.

Opisując w tej sekcji wniosku kolejne zadania musisz wskazać wydatki rzeczywiste jakie ponosisz w danym zadaniu. 

W związku z tym należy kliknąć “dodaj wydatek” w prawym górnym roku. Pokaże się okno (rys. 8), w którym musimy podać rodzaj wydatków (wydatki rzeczywiste) nazwę kosztu (np. środowisko do obliczeń naukowych i inżynierskich) i kategorię wydatku. 

W przypadku badań przemysłowych kategorią wydatku będą “wartości niematerialne i prawne - badania przemysłowe”. 

Rys. 8. Opis wydatku w oknie dodaj wydatek.

Rys. 8. Opis wydatku w oknie dodaj wydatek.

Następnie należy podać uzasadnienie kosztu (rys. 9). Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w uzasadnieniu kosztu należy wskazać “czy jest to seryjne oprogramowanie czy oprogramowanie wykonane specjalnie na potrzeby modułu.”.

MATLAB i Simulink, choć wyjątkowe i składające się z wielu modułów, jest oprogramowaniem seryjnym. To sporo ułatwia, bo mamy dostęp do konkretnej specyfikacji.

 

Rys. 9. Uzasadnienie kosztu i metoda szacowania

Rys. 9. Uzasadnienie kosztu i metoda szacowania.

 

Pamiętaj, że konieczne jest zapewnienie wkładu własnego do projektu. Maksymalna wartość dofinansowania (procent kosztów jaki jest Ci zwracany) to 80%. W związku z tym za pozostałe 20% oprogramowania MATLAB musisz zapłacić z własnych środków.

Gorąco rekomenduję skontaktowanie się z firmą Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Po przedstawieniu zakresu prac, jakie chcesz zrealizować konsultanci dobiorą narzędzia tak, by nic Cię nie zaskoczyło w trakcie prac B+R przy zachowaniu rygoru uzasadnionych wydatków.

Poza uzasadnieniem, należy podać metodę szacowania, czyli to, w jaki sposób oszacowaliśmy deklarowany koszt oprogramowania.

W praktyce powinieneś przygotować minimum trzy oferty. Potem wyciągasz średnią lub wskazujesz najwyższą wartość. Możliwości jest wiele, ważne by stosować konkretne, zasadne podejście i się go trzymać.

W przypadku MATLABa możesz napotkać na pewną trudność ponieważ Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem MATLABa i Simulinka w Polsce.

W takim wypadku trzeba opisać w metodzie szacowania, że dostępna była tylko jedna oferta z uwagi na wyłączną dystrybucję.

Mierz czas

Licencja na MATLABa jest czasowa lub wieczysta. Zakup licencji wieczystej można uzasadnić w treści wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że będzie to tańsze niż w przypadku zakupu licencji czasowej. 

Informacje na temat licencji znajdziesz pod adresem: https://ont.com.pl/typy-licencji/standard-komercyjne 

Aby dobrać rodzaj licencji odpowiedni do potrzeb, skontaktuj się z firmą Oprogramowanie Naukowo-Techniczne.

 

Dlaczego warto używać MATLABa i Simulinka w projekcie B+R?

Koszty personelu mają zazwyczaj dominujący udział w całkowitym koszcie projektu. W związku z tym zasadne jest uzbroić swój zespół w narzędzia, które ułatwią i przyspieszą jego pracę. 

Po co ktoś ma pisać osobny kod do analizy danych skoro wystarczy mu kilka komend w MATLABie?

Czy nie lepiej jest, zamiast trudzić się z układem równań różniczkowych, połączyć ze sobą kilka bloczków w Simulinku?

Jeżeli przewidujesz  wiele takich działań to profesjonalne oprogramowanie znacząco ułatwi pracę. Ponadto kod MATLABa jest rozwijany od ponad 30-stu lat. Jego bibliotekami opiekuje się sztab programistów, więc ryzyko pojawienia się trudnych do zlokalizowania błędów jest mniejsze niż w przypadku np. języka Python i jego bibliotek.

Współczesne problemy badawcze wymagają zaawansowanych narzędzi. Większość z tych, które można było rozwiązać na kartce papieru została już rozwiązana. 

Jeżeli w Twoim planie badań znajdują się symulacje, obliczenia, analiza danych, modelowanie matematyczne to warto zastanowić się nad wykorzystaniem oprogramowania MATLAB.

Niewykluczone, że w wyniku przeprowadzonych badań będziesz miał tysiące pomiarów z czujników. Takie dane trzeba poddać obróbce. Naprawić je, przefiltrować czy odrzucić błędne pomiary. To idealne zadanie dla MATLABa.

 

Nie tylko obliczenia

Podsumowaniem prac badawczych jest ich prezentacja w przystępnej formie. Najczęściej będą to wykresy. 

Dobry wykres jest nie do przecenienia z uwagi na ilość informacji jaką niesienie. Nie jest to bez znaczenia. Wszelkiego rodzaju raporty z realizacji prac badawczych wymagają zwięzłej i konkretnej formy. Trudno o lepsze narzędzie niż wykres.

Łatwy dostęp do danych i ich czytelna prezentacja jest nie mniej ważna dla członków zespołu. Błędy w komunikacji i interpretacji danych mogą być bardzo bolesne i kosztować wiele miesięcy pracy.

 

Oprogramowanie do zarządzania

Potrzeba zakupu oprogramowania może kojarzyć się z koniecznością wykonywania jakichś prac. W tym wypadku mogą to być symulacje lub obliczenia.

Zwrócę jednak uwagę na coś mniej oczywistego, a mianowicie odbiór prac i sprawdzenie ich poprawności.

Jeżeli podwykonawca ma nam dostarczyć dane w określonej jakości albo je w jakiś sposób obrobić to jak sprawdzimy czy miliony wierszy są prawidłowe? 

Narzędzie takie jak MATLAB to nieocenione wsparcie dla kadry zarządzającej, która w łatwy sposób będzie mogła weryfikować wyniki prac B+R.

 

Podoba mi się MATLAB, ale nie potrafię z niego korzystać

No dobrze, ale co jeśli Twój zespół nie zna MATLABa albo powinien podnieść kompetencje w tym zakresie? 

Ścieżkę SMART cechuje modułowość. Oznacza to, że możesz zbudować dopasowany do Twoich potrzeb projekt niemal jak z klocków. Jednym z takich klocków jest moduł kompetencje.

Moduł kompetencje pozwala sfinansować szkolenia z MATLABa i Simulinka. Musisz jednak wskazać z czego chcesz się konkretnie szkolić. Na całe szczęście oferta firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne jest szeroka i konsultanci dobiorą odpowiedni pakiet na Twoje potrzeby.

Moduł kompetencje wypełnia się podobnie jak było to w przypadku innych modułu. Musisz więc nazwać wydatek, uzasadnić go, przestawić ofertowanie etc.

 

Spakuj MATLABa do plecaka i wyrusz na szlak B+R

Badania i rozwój to wspaniała przygoda - zawsze to powtarzam. Ścieżka SMART to dobra okazja by takiej przygody doświadczyć. Ścieżka to nieco mylące słowo. Czeka Cię długi i wymagający szlak B+R.

Wniosek o dofinansowanie jest listą rzeczy, którą spakujesz do plecaka by ten szlak z powodzeniem ukończyć. Warto na tej liście uwzględnić MATLABa i Simulinka. Teraz już wiesz jak to zrobić!


Potrzebujesz pomocy?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie oprogramowania firmy MathWorks? Skontaktuj się z naszym specjalistą.

Przejdź do kontaktu


Błażej Żyliński  

Autorem artykułu "MATLAB i Ścieżka SMART" jest Błażej Roch Żyliński. Najemny innowator i wynalazca. Seryjny przedsiębiorca. 

Treść