Simulink

Simulink® jest platformą do wielodomenowej symulacji i projektowania systemów dynamicznych z wykorzystaniem modeli. Stanowi interaktywne środowisko graficzne i zbiór bibliotek konfigurowalnych bloków. Pozwala dokładnie projektować, symulować, a także implementować. Za jego pomocą możemy też kontrolować przetwarzanie sygnałów oraz telekomunikację. Umożliwia także pracę z innymi systemami, zdefiniowanymi w dziedzinie czasu.

Simulink online

Simulink online to opcja korzystania z oprogramowania Simulink za pomocą przeglądarki internetowej. Bez konieczności instalowania programu na komputerze. Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zapisywania projektów w chmurze oraz opcja współpracy z osobami pracującymi zdalnie bez dostępu do fizycznej maszyny. Dostęp do oprogramowania Simulink online jest możliwy przez stronę internetową i konto MATLAB Online. 

Simulink - moduły

Dodatkowe moduły rozszerzają środowisko Simulinka o narzędzia do modelowania i projektowania specyficznych zadań. Co więcej pozwalają na generację kodu, implementację algorytmów, testowanie oraz weryfikację. Integracja z MATLABem zapewnia bezpośredni dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi. Przydają się one do budowy algorytmów, analiz i wizualizacji danych. Dodatkowo możemy z ich pomocą dokonywać rozmaitych obliczeń numerycznych.

Co to jest Symulink - tutorial wideo

Simulink – podstawowe cechy

Przy użyciu Simulinka można szybko tworzyć, modelować i zarządzać szczegółowym diagramem bloków systemu. Wykorzystujemy do tego obszerny zestaw zdefiniowanych bloków. Ponadto, program zapewnia narzędzia do hierarchizacji modelu, zarządzania danymi i konfiguracji podsystemów. Sprawia, że nawet bardzo skomplikowane systemy mogą być reprezentowane w sposób zwięzły i precyzyjny.

Simulink posiada ponad 1000 bloków i zaimplementowanych funkcji używanych w modelowaniu systemów. Wbudowane bloki można konfigurować do własnych potrzeb, a nawet tworzyć nowe. Dodatkowe zestawy bloków (dostępne oddzielnie) rozszerzają Simulinka o specyficzne właściwości. Po pierwsze, do symulacji systemów przestrzeni powietrznej. Po drugie, do telekomunikacji oraz przetwarzania sygnałów i innych.

Simscape™

Simscape (dostępny oddzielnie) pozwala modelować systemy fizyczne. Zapewnia on rozszerzone możliwości do modelowania systemów fizycznych z domen mechanicznych, elektrycznych czy hydraulicznych.

Simulink, dzięki wykorzystaniu podsystemów, pozwala zorganizować model w przejrzyste, łatwe w zarządzaniu poziomy hierarchii. Podsystem jest to grupa bloków i sygnałów zamknięta w pojedynczym bloku. To podstawowy sposób na wprowadzenie hierarchii do modelu. Można również podzielić model na segmenty, by modelować, symulować i weryfikować każdą część niezależnie. Komponenty mogą być zapisane oddzielnie jako osobne modele lub podsystemy w bibliotece. Można ponownie wykorzystywać zaprojektowane komponenty, jednocześnie w łatwy sposób zarządzając kontrolą i historią korekt. Organizowanie modelu z wykorzystaniem podsystemów i segmentacji pozwala wybrać poziom szczegółowości właściwy do zadania projektowego.

Podsystemy sterowane zdarzeniami umożliwiają zmianę dynamiki systemu. Dają lub blokują dostęp do niektórych sekcji projektu poprzez sygnały kontrolne. Simulink pozwala tworzyć sygnały kontrolne wywołujące uruchomienie podsystemu w określonym czasie lub na skutek jakiegoś zdarzenia. Dzięki blokom logicznym można modelować proste komendy sterujące włączaniem lub wywoływaniem podsystemów. Bardziej złożone systemy logiczne da się budować korzystając z modułu Stateflow® (dostępnym oddzielnie).

Webinarium na temat Simulinka

Wprowadzenie do modelowania i symulacji w środowisku Simulink

Simulink pozwala definiować i kontrolować atrybuty sygnałów oraz parametrów powiązanych z modelem. Sygnały to wielkości w dziedzinie czasu reprezentowane przez linie łączące bloki. Parametry to współczynniki pomagające zdefiniować dynamikę i zachowanie systemu.

Główne cechy Simulinka

  • Edytor graficzny do tworzenia i zarządzania hierarchicznymi schematami blokowymi.
  • Biblioteki predefiniowanych bloków do modelowania systemów dyskretnych oraz ciągłych.
  • Zdolność zarządzania złożonymi projektami poprzez segmentację modelu i hierarchizację komponentów projektu.
  • Eksplorer modelu (Model Explorer) nawigujący, tworzący, konfigurujący i przeszukujący wszystkie sygnały, parametry i właściwości modelu.
  • Zdolność do komunikowania się z innymi programami symulacyjnymi i dołączania ręcznie pisanego kodu włącznie z algorytmami MATLAB®.
  • Silnik symulacji ze stało- i zmiennokrokowymi solverami ODE.
  • Bloki do wizualizacji wyników symulacji.
  • Graficzny debugger do sprawdzania wyników symulacji i diagnozowania nieoczekiwanego zachowania się projektu.
  • Narzędzia diagnozy i analizy modelu pozwalające upewnić się, co do spójności modelu i wykryć błędy modelowania.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej